۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|مناقصه و مزایده

فهرست مناقصه مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
01/ک‌م/1401 --- ۱ خرداد ۱۴۰۱ مزایده
108/ک/98 --- ۲ آذر ۱۳۹۸ ۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
105/ک/98 --- ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
106/ک/98 --- ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
شماره: 105/ک/98 --- ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
شماره: 103/ک/98 --- ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
شماره: 104/ک/98 --- ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
شماره: 102/ک/98 --- ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
  --- ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
101/ک/97 --- ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
99/ک/97 --- ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
  --- ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
  --- ۱۲ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
  --- ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
90/ک/97 --- ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
  --- ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مزایده
85/ک/97 --- ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
84/ک/97 --- ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
83/ک/97 --- ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
  --- ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ فراخوان
  --- ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  --- ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  --- ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
شماره: 79/ک/96 --- ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
81/ک/96 --- ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
شماره: 80/ک/96 --- ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
  --- ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  --- ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  --- ۱۰ دی ۱۳۹۶ فراخوان
79/ک/96 --- ۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
78/ک/96 --- ۲۸ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
اخذ استعلام بها عملیات تعمیرات ساختمانی
  --- ۵ آذر ۱۳۹۶ فراخوان
76/ک/96 --- ۱۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  --- ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مزایده
73/ک/96 --- ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ساخت دیوار بتنی دایک وال
69/ ک /96 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ --- ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
  --- ۱۳ دی ۱۳۹۵ فراخوان
مناقصه عمومی شماره 67/ک/95 ۳ بهمن ۱۳۹۵ --- ۱۳ دی ۱۳۹۵ ۱۳ دی ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 66/ک/95 ۳۰ آذر ۱۳۹۵ --- ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 63/ک/95 ۱۷ آبان ۱۳۹۵ --- ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۱۹ آبان ۱۳۹۵ --- ۸ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 62/ک/95 ۲ آبان ۱۳۹۵ --- ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ --- ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
07-ک-95 ۴ شهریور ۱۳۹۵ --- ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۵ مناقصه
61/ک/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ --- ۵ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
04/ک /95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ --- ۴ مهر ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ مزایده
60/ک/95 ۷ مهر ۱۳۹۵ --- ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
03-ک-95 ۷ مهر ۱۳۹۵ --- ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ مزایده