۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|خدمات ما|مدیریت پیمان Management Contracting

مدیریت پیمان Management Contracting

مدیریت پیمان یا همان  Management Contracting یکی از روش‌های ارایه خدمات شرکت جم صنعتکاران است که بر مبنای آن کارفرمای طرف قرارداد، JSCO را تعیین می‌کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. 
در این روش JSCO، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه‌های انجام شده را دریافت می‌دارد. به طور معمول این پیمان در یک تعامل برد-برد به سود طرفین بوده که از یک‌سو در هزینه نهایی پروژه صرفه‌جویی شده  و از سوی دیگر سرعت و کیفیت ساخت پروژه نسبت به دیگر روش‌ها بالاتر است.