۱ فروردین ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت جم صنعتکاران:

کارگر جز ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شود کارگران عامل خلق ارزش افزوده برای سازمان هستند

کارگران-نمونه-1400
مدیرعامل شرکت جم صنعتکاران گفت: از دﯾﺪﮔﺎه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺰ ارزﺷــﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨد

ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢ ﺻـﻨﻌﺖﮐﺎران، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﺳــﺎل 1400 در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﺮﺳــﻨﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻢ، ﻣﺮاﺳـﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ و اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺳـﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﯾﺸــﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ارزﺷـﯽ اﺳـﺖ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎم ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در آﯾﺎت، رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺰ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢﺻـﻨﻌﺖﮐﺎران اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺳـﺎﯾﻤﻮن ﺳـﯿﻨﮏ در ﮐﺘﺎب "ﺑﺎزی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ"، دﻧﯿﺎی ﮐﺴـﺐوﮐﺎر را  ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷـﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀــﻮر ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸــﯿﻢ. ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﯾﺴـﺘﻪ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﮔﺴـﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸـﻪورزی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ آن و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎ دوام ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد: ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺟﻢﺻــﻨﻌﺖﮐﺎران، ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮزوﺑﻮم ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺷﻢ. 

وی ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد: ﻃﯽ دوﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢﺻـﻨﻌﺖﮐﺎران، ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺳـﻌﯽ ﺷـــﺪه ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را در راﺳـــﺘـﺎی ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﺰﯾﺰﻣـﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﻮﺳـــﺎزی اﻗﻼم ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴـﺎنﺳـﺎزی ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﺮدد دو-دو و... ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ..

مدیرعامل شرکت جم‌صنعت‌کاران بیان کرد: همچنین در ادامه پروژه‌های بهبود، طرح تبدیل وضعیت پرسنل جم‌صنعت‌کاران از اواخر سال گذشته آغاز شد که تا مرحله آزمون پیش رفته و ان‌شالله با همراهی و حمایت دکتر قنبریان، مدیرعامل محترم پتروشیمی جم مراحل بعدی این طرح نیز طی هفته‌های آینده نهایی و اجرا شود.

مهندس ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌هایی که در راستای ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای همکاران عزیزمان از سال گذشته شروع شده، پروژه توسعه رستوران مرکزی است که به همّت همکاران تلاشگرمان در بخش پروژه‌های فنی و مهندسی جم‌صنعت‌کاران، پیشرفت خیلی خوب 87 درصدی را دارد و ان‌شالله طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: مراسم امروز برای تقدیر از تعدادی از همکاران ما برنامه‌ریزی شده که تعدادی از کارکنان از خیل عظیم کارکنان شایسته‌ی ما تقدیر می‌شوند، بی‌شک تعداد افرادی که باید از ایشان به عنوان کارمند نمونه تقدیر کرد خیلی فراتر از این است. البته انتخاب این افراد کار خیلی سختی است که بر اساس نظر روسای واحدها و معیارهایی که در واحد اداری مشخص شده انتخاب شده‌اند.

مدیرعامل شرکت جم‌صنعت‌کاران ضمن گرامیداشت یاد همکاران فقید شرکت جم‌صنعت‌کاران گفت: بنده به نوبه خودم از تمامی پرسنل شرکت جم و جم‌صنعت‌کاران تقدیر می‌کنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما دارم. امیدوارم بتوانم با افتخار همچون گذشته در خدمت شما باشم.

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۳۴
تعداد بازدید : ۳۸۶
Loading

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید