۱۲ خرداد ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|درباره ما|خط مشی مدیریت یکپارچگی

اسلایدر چشم انداز شرکت

سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت جم صنعتکاران به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات مدیریت پروژه های مهندسی، خرید، تجهیزات ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی و خدمات بازرگانی و لجستیک و تعمیرات مرتبط با موضوع شرکت به منظور بقا پایدار و موفق شرکت در بازارهای رقابتی داخل و خارج از کشور، بار رویکرد مشتری محوری و همچنین جلب سایر ذینفعان شرکت و رعایت الزامات قانونی و مقررات ملی، در نظر دارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، مدیریت محیط زیست ISO 14001:204، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 در شرکت مستقر ساخته و با خط مشی ذکر شده در ذیل بطور همزمان اجرا نماید:
  1. افزایش رضایت کلیه طرف های ذینفع شرکت از جمله مشتریان.
  2. تلاش در جهت گیری و کنترل آلودگی های محیط زیست و پیامدهای منفی زیست محیطی.
  3. تلاش در جهت پیشگیری و کنترل مصدومیت ها، بیماری های شغلی کارکنان و خطرات و ریسک های ایمنی محیط کار.
  4. تعهد به بهبود مداوم و خدمات فعالیت ها و فرآیندهای سازمان.
  5. فرههنک سازی و افزایش آگاهی های کارکنان در خصوص استاندارهای مورد اجرا.
  6. افزایش سهم بازار و افزایش آگاهی های کارکنان در خصوص استانداردها مورد اجرا.
  7. استفاده از دانش و تجربیات پرسنل و مشارکت ایشان در تصمیم گیری ها به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت.
  8. همسویی با سیاست های کلان اقتصادری توصعه صنعتی کشور و ارتباط اثربخش با نهادهای فعال در صنایع مختلف
مدیرعامل با آگاهی از مسئولیت خویش در حصول اطمینان از درک و اجرای مفاد این خط مشی در تمامی سطوح شرکت، خود را متعهد به رعایت اصول و الزامات ذیربط می داند و از کلیه همکاران محترم می خواهد با رعایت دقیق وظایف خود در اجرای اصول ذکر شده در فوق، مدیریت شرکت را در جهت تحقق خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) یاری نمایند.
 
 

سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی