گواهینامه ها

تقدیر و تشکر HSE - 1399

لوح سپاس 1399

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1392 برای طرح ABS

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1390

تقدیرنامه اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1391 برای طرح بوتن 1

تقدیرنامه برای پیمانکار نمونه از طرف پتروشیمی جم

گواهینامه عضویت سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2020

ISO 14001:2020

ISO 45001:2020